Bouwkundige begrippen

De meest gebruikte bouwkundige begrippen die door professionals worden gebruikt vind je hier. Een duidelijke omschrijving van de diverse onderdelen met een uitgebreide uitleg zodat je precies weet wat er met een bouwkundig begrip wordt bedoeld.

Aanaarden

Aanaarden is het proces waarbij aarde of zand wordt toegevoegd rondom fundamentele elementen van een gebouw, zoals de fundering. Dit gebeurt vaak aan de buitenkant van het gebouw, waarbij de aarde "aangedamd" wordt door het ophogen ervan in fasen van ongeveer een halve meter hoogte. Vervolgens wordt de aarde licht aangestampt, bijvoorbeeld door er met een tractor overheen te rijden.

Het aanaarden kan ook aan de binnenzijde van een gebouw plaatsvinden, in dat geval gebruikt men meestal zand. Ook struiken en bomen kunnen aangeaard worden, vaak met aarde rond de stam om beschadiging door vorst te voorkomen. Het is echter wel belangrijk om te weten dat als de kwaliteit van de aarde slecht is of als er zeezand wordt gebruikt om te aanaarden, dit kan leiden tot problemen voor bomen en zelfs tot hun dood.

Aanneemsom

Het bedrag waarvoor de bouwer de opdracht aanneemt. In Nederland is de aanneemsom de prijs die wordt betaald voor het aannemen van werk of het verrichten van een opdracht. De aanneemsom kan bijvoorbeeld worden gebruikt in het geval van een opdracht voor het bouwen of verbouwen van een huis, of voor het uitvoeren van andere soorten werkzaamheden. De aanneemsom is vaak inclusief btw en andere kosten die gemaakt worden tijdens het uitvoeren van de opdracht. Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over de aanneemsom voordat met het werk wordt begonnen, zodat er geen misverstanden ontstaan over wat is inbegrepen in de prijs en wat niet.

Aanbesteding

Aanbesteding het proces waarbij een opdrachtgever (meestal een overheid of een bedrijf) op zoek gaat naar een leverancier van producten of diensten. De opdrachtgever kan dit doen door middel van een openbare aanbesteding, waarbij iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan reageren op het aanbestedingdocument. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de aanbesteding van bouwprojecten of diensten. Er wordt vooraf aangegeven wat er gebouwd wordt (tekening met bijbehoren).

Er zijn ook andere manieren om aanbesteding te doen, zoals een gesloten aanbesteding, waarbij alleen bepaalde leveranciers worden uitgenodigd om te reageren op de aanbesteding, of een raamovereenkomst, waarbij een opdrachtgever al een aantal leveranciers heeft geselecteerd en tijdens de looptijd van de raamovereenkomst opdrachten aan deze leveranciers kan geven.

Het doel van aanbesteding is om de beste leverancier te vinden voor de opdracht, op basis van criteria zoals kwaliteit, prijs en ervaring. Aanbesteding is daarom een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat de overheid en bedrijven op een transparante en eerlijke manier inkopen doen. Er wordt gebruikelijk op basis van de laagste prijs gekozen waarmee er een gunning wordt gedaan aan de bouwer.

Behangklaar

Behang klaar betekent dat een muur is voorbereid op het aanbrengen van behang. Dit houdt in dat de muur is schoongemaakt en eventuele oneffenheden zijn opgevuld en gladgestreken, zodat het behang goed aan de muur kan worden bevestigd. De wanden zijn geschikt voor behang. Dat betekent dat de wand vlak is, maar niet helemaal opgevuld hoeft te zijn. Er kunnen nog wel lichtbellen aanwezig zijn, maar die zijn niet meer zichtbaar wanneer het behang is aangebracht. Als een muur "behang klaar" is, kan het behang worden aangebracht zodra de behanger of doe-het-zelver daar klaar voor is.

Bestek

Een bestek is een document dat alle details en eisen beschrijft voor het uitvoeren van een bouwproject. Het bestek kan bijvoorbeeld informatie bevatten over de materialen die moeten worden gebruikt, de afmetingen van de verschillende onderdelen van het project, de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd en de termijnen waarbinnen het werk moet worden voltooid.

Het bestek is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat alle partijen betrokken bij een bouwproject op dezelfde lijn zitten en om te voorkomen dat er misverstanden ontstaan over wat er van iedereen wordt verwacht. Het bestek wordt vaak gebruikt als basis voor de aanneemsom, de prijs die wordt betaald voor het uitvoeren van het werk.

Het bestek kan op verschillende manieren worden opgesteld, afhankelijk van de omvang en complexiteit van het project. Zo kan het bestek bijvoorbeeld bestaan uit een technische beschrijving, een begroting, tekeningen en eventueel bijlagen. Het is belangrijk om het bestek goed te lezen en te begrijpen voordat met het werk wordt begonnen, zodat er geen verrassingen of problemen opduiken tijdens het uitvoeren van het project.

Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan is een document dat aangeeft wat de bestemming is van een stuk grond of gebied en wat er op die grond of in dat gebied is toegestaan. Het bestemmingsplan kan bijvoorbeeld aangeven of een stuk grond bedoeld is voor woningbouw, industriële ontwikkeling, recreatie of natuur. Het bestemmingsplan kan ook bepalen welke bouwvoorschriften en regels er gelden voor een bepaald gebied, zoals de maximale bouwhoogte, de minimale afstand tot de weg of de verplichte aanleg van groenvoorzieningen.

Het bestemmingsplan is een belangrijk instrument om te bepalen wat er mag gebeuren op een bepaald stuk grond en om te voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen verschillende gebruikers of belangen. Het bestemmingsplan kan worden opgesteld door de gemeente of een andere overheid, en het is openbaar beschikbaar voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Het is belangrijk om het bestemmingsplan te raadplegen voordat er op een bepaalde locatie wordt gebouwd of verbouwd, om te weten of dat is toegestaan en wat de voorwaarden daarvoor zijn.

Bestemmingsplankaart

Een bestemmingsplankaart is een kaart die aangeeft wat de bestemming is van een stuk grond of gebied en wat er op die grond of in dat gebied is toegestaan. De bestemmingsplankaart is onderdeel van het bestemmingsplan, dat een uitgebreider document is dat alle details en voorwaarden beschrijft voor de bestemming van een gebied.

De bestemmingsplankaart is een visueel hulpmiddel om te zien wat de bestemming is van een bepaald gebied en wat er op die locatie mag gebeuren. Op de kaart zijn de verschillende bestemmingen aangegeven met verschillende kleuren of symbolen, zoals rood voor woningbouw, blauw voor recreatie of groen voor natuur. Op de kaart staan ook de belangrijkste wegen en bebouwde kommen aangegeven, zodat het duidelijk is hoe het gebied is ingedeeld en wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende gebieden.

De bestemmingsplankaart is openbaar beschikbaar en kan worden ingezien door iedereen die daar behoefte aan heeft. Het is belangrijk om de bestemmingsplankaart te raadplegen voordat er op een bepaalde locatie wordt gebouwd of verbouwd, om te weten of dat is toegestaan en wat de voorwaarden daarvoor zijn. In Nederland zijn bestemmingsplankaarten opgesteld door de gemeenten, en ze gelden voor het gehele grondgebied van de gemeente.

Bestemmingsplantekst

Een bestemmingsplantekst is een tekstueel deel van het bestemmingsplan dat de regels en voorschriften beschrijft voor de bestemming van een gebied. De bestemmingsplantekst is een uitgebreider document dan de bestemmingsplankaart, die een visueel hulpmiddel is om te zien wat de bestemming is van een gebied.

De bestemmingsplantekst bevat informatie over wat er mag gebeuren op een bepaald stuk grond of in een bepaald gebied, en onder welke voorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de soorten gebouwen die mogen worden gebouwd, de maximale bouwhoogte of de minimale afstand tot de weg. De bestemmingsplantekst kan ook bepalen wat er mag gebeuren met de openbare ruimte, zoals het aanleggen of veranderen van wegen of het aanplanten van bomen.

De bestemmingsplantekst is een belangrijk instrument om te bepalen wat er mag gebeuren op een bepaald stuk grond of in een bepaald gebied, en om te voorkomen dat er conflicten ontstaan tussen verschillende gebruikers of belangen. Het is daarom belangrijk om het bestemmingsplantekst goed te lezen en te begrijpen voordat er op een bepaalde locatie wordt gebouwd of verbouwd, zodat er geen verrassingen of problemen ontstaan tijdens het uitvoeren van het project.

Beeldkwaliteitsplan

Een beeldkwaliteitsplan is een document (plan) dat beschrijft hoe een gebied of omgeving er visueel uit zal zien als het is ontwikkeld of verbouwd. Het beeldkwaliteitsplan is bedoeld om te zorgen voor een harmonieus en aantrekkelijk uiterlijk van een gebied, en om te voorkomen dat er ongewenste of storende elementen worden toegevoegd.

Het beeldkwaliteitsplan kan bijvoorbeeld bevatten welke materialen mogen worden gebruikt voor de gevels van gebouwen, hoe de daken eruit moeten zien, welke kleuren mogen worden gebruikt en welke soorten verlichting mogen worden toegepast. Het beeldkwaliteitsplan kan ook bepalen wat er mag gebeuren met de openbare ruimte, zoals het aanleggen of veranderen van wegen of het aanplanten van bomen.

Het beeldkwaliteitsplan is een belangrijk instrument om te zorgen dat een gebied of omgeving een aantrekkelijke en harmonieuze uitstraling heeft, en om te voorkomen dat er elementen worden toegevoegd die storend of ongewenst zijn. Het beeldkwaliteitsplan kan worden opgesteld door de gemeente of een andere overheid, en het is belangrijk om het beeldkwaliteitsplan te raadplegen voordat er op een bepaalde locatie wordt gebouwd of verbouwd, om te weten wat de voorwaarden zijn voor het uiterlijk van het gebied.

Bind bevestigd

In de bouw in Nederland betekent "blind bevestigd" dat een bevestigingsmiddel, zoals een schroef of een plug, wordt bevestigd zonder dat het andere kant van het bevestigingsmiddel zichtbaar is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een schroef wordt bevestigd in een muur of plafond, en het andere einde van de schroef is niet zichtbaar aan de andere kant van de muur of het plafond.

Blind bevestigen wordt vaak gebruikt als er geen toegang is tot de andere kant van het bevestigingsmiddel, of als het andere einde van het bevestigingsmiddel niet zichtbaar mag zijn. Blind bevestigen kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een wandkast of een plafondlamp te bevestigen, of om kabels of leidingen aan te sluiten. Het is belangrijk om te weten hoeveel belasting een blind bevestigd bevestigingsmiddel kan dragen, zodat het niet losraakt of beschadigd raakt en om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan als gevolg van het bevestigingsmiddel.

Bouwbesluit

Het Bouwbesluit is een wet die regelt hoe gebouwen moeten worden gebouwd, gebruikt en onderhouden. Het is bedoeld om te zorgen voor een veilig en gezond gebouw en om de energiezuinigheid van gebouwen te verhogen. Het Bouwbesluit geldt voor alle nieuwe bouwprojecten en voor verbouwingen van bestaande gebouwen die leiden tot een wijziging van de gebruiksfunctie of de staat van het gebouw. Het bevat eisen voor onder andere de bouwconstructie, het brandveilig gebruik van gebouwen, de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking en de energieprestatie van gebouwen.

Bouwbegeleider

Een bouwbegeleider is iemand die toezicht houdt op de uitvoering van een bouwproject en ervoor zorgt dat het werk wordt uitgevoerd volgens de afspraken en voorschriften die zijn gemaakt. De bouwbegeleider kan bijvoorbeeld toezien op de kwaliteit van het werk, de naleving van de planning en de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

De bouwbegeleider werkt vaak voor de opdrachtgever, en kan de verantwoording hebben over het gehele project of over een bepaald deel daarvan. De bouwbegeleider kan ook worden ingezet om te bemiddelen tussen de opdrachtgever en de aannemer als er problemen of misverstanden zijn.

De bouwbegeleider heeft meestal een gedegen bouwkundige achtergrond en heeft kennis van de bouwtechnische aspecten van het project. Het is belangrijk dat de bouwbegeleider goed kan communiceren en samenwerken, zodat het project soepel verloopt en de kwaliteit van het werk gewaarborgd blijft.

Bouwkosten

Met bouwkosten worden bedoeld de kosten die gemaakt worden voor het bouwen of verbouwen van een gebouw of andere constructie. De bouwkosten kunnen bestaan uit verschillende onderdelen, zoals de kosten voor materiaal, arbeid, vergunningen, advieskosten en andere bijkomende kosten. Gebruikelijk wordt met bouwkosten de aanneemsom bedoeld.

De bouwkosten kunnen variëren afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project, de gebruikte materialen en de duur van de bouw of verbouw. Het is belangrijk om de bouwkosten goed te bepalen en te beheersen, zodat het project binnen budget kan worden uitgevoerd. Soms kunnen de bouwkosten hoger uitvallen dan verwacht, bijvoorbeeld als er onvoorziene omstandigheden opduiken of als er wijzigingen worden aangebracht in het project. Het is daarom belangrijk om de bouwkosten goed te monitoren en te beheren om te voorkomen dat er te hoge kosten ontstaan.

Bouwteam

Met een bouwteam wordt bedoeld, een groep mensen die samenwerkt om een bouwproject uit te voeren. Het bouwteam kan bestaan uit verschillende professionals, zoals bouwvakkers, ingenieurs, architecten en projectleiders, die elk hun eigen specifieke rol hebben in het project.

Het bouwteam is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het bouwproject volgens de afspraken en voorschriften die zijn gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het bouwteam zorgt voor het opstellen van een planning, het bewaken van de kwaliteit van het werk, het coördineren van de verschillende werkzaamheden en het naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Het is belangrijk dat het bouwteam goed samenwerkt en goed communiceert, zodat het project efficiënt en soepel verloopt en de kwaliteit van het werk gewaarborgd blijft. Het bouwteam werkt vaak nauw samen met de opdrachtgever en de bouwbegeleider om ervoor te zorgen dat het project volgens plan verloopt en aan de wensen en eisen van de opdrachtgever voldoet.

Breedplaatvloer

Met een breedplaatvloer wordt bedoeld, een vloersysteem dat bestaat uit grote, vlakke platen van (gestort) beton of ander materiaal, die op een ondergrond worden gelegd. Breedplaatvloeren worden vaak gebruikt in gebouwen met een grote oppervlakte, zoals winkelcentra, kantoren of fabriekshallen, omdat ze een stevige en stabiele vloer bieden en snel kunnen worden gelegd. 

Breedplaatvloeren bestaan meestal uit platen van beton, maar kunnen ook gemaakt zijn van andere materialen, zoals hout of staal. De platen worden meestal op een laag zand, grind of andere vloer gelegd, en vervolgens op hun plaats gehouden door middel van verbindingen tussen de platen of door middel van ankers in de ondergrond.

Breedplaatvloeren zijn vaak een kosteneffectief alternatief voor traditionele vloersystemen, en kunnen snel en efficiënt worden gelegd. Ze zijn ook gemakkelijk te demonteren en te verplaatsen als dat nodig is. Als je meer informatie wilt over breedplaatvloeren, kun je altijd contact opnemen met een specialist of een bouwbedrijf voor advies.

Calculator

Een calculator is iemand die berekeningen maakt om de kosten van een bouwproject te bepalen. De calculator kan bijvoorbeeld berekeningen maken voor de kosten van materiaal, arbeid, vergunningen en andere bijkomende kosten, en deze opstellen in een offerte of begroting.

De calculator kan ook berekeningen maken voor de tijd die nodig is om het project te voltooien, en hiervoor een planning opstellen. Daarnaast kan de calculator ook berekeningen maken voor de benodigde hoeveelheid materiaal en arbeid, en deze informatie gebruiken om de projectkosten te bepalen.

De calculator is een belangrijke speler in het bouwproces, omdat hij helpt om de kosten van het project te bepalen en te beheersen. Het is belangrijk dat de calculator goed op de hoogte is van de bouwtechnische aspecten van het project, en dat hij in staat is om nauwkeurige berekeningen te maken.

Calculatie

Calculatie betekent het maken van berekeningen om de kosten van een bouwproject te bepalen. Calculatie is een belangrijk onderdeel van het bouwproces, omdat het helpt om de kosten van het project te bepalen en te beheersen.

Calculatie kan worden gebruikt om de kosten van materiaal, arbeid, vergunningen en andere bijkomende kosten te bepalen. Daarnaast kan calculatie ook worden gebruikt om de tijd die nodig is om het project te voltooien te bepalen, en hiervoor een planning op te stellen. Calculatie kan ook worden gebruikt om de benodigde hoeveelheid materiaal en arbeid te bepalen, en deze informatie te gebruiken om de projectkosten te bepalen. Samengevat is de calculatie een weergave van de te verwachten prijs. 

Calculatie is een belangrijk instrument om de kosten van een bouwproject te bepalen en te beheersen, en het is belangrijk dat de calculator goed op de hoogte is van de bouwtechnische aspecten van het project en in staat is om nauwkeurige berekeningen te maken. De calculator werkt vaak nauw samen met de opdrachtgever en het bouwteam om ervoor te zorgen dat het project binnen het budget kan worden uitgevoerd en aan de wensen en eisen van de opdrachtgever voldoet.

Constructeur

Een constructeur is iemand die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en berekeningen maken van de constructies en bouwdelen in een bouwproject. De constructeur werkt vaak nauw samen met de architect en de bouwbegeleider om ervoor te zorgen dat de constructies voldoen aan de wensen en eisen van de opdrachtgever en aan de veiligheidsvoorschriften.

De constructeur maakt berekeningen om te bepalen hoeveel belasting een constructie kan dragen, en ontwerpt de constructies op een manier die zowel stevig als duurzaam is. De constructeur kan ook berekeningen maken voor de benodigde hoeveelheid materiaal en arbeid, en deze informatie gebruiken om de projectkosten te bepalen. De constructeur is een belangrijke speler in het bouwproces, omdat hij ervoor zorgt dat de constructies stevig en veilig zijn, en dat het project binnen budget kan worden uitgevoerd.

Detail

Met detail wordt bedoeld een specifiek aspect of onderdeel van een bouwproject dat op een gedetailleerde manier wordt behandeld of beschreven. Het is is een fragment van een onderdeel wat veelal schaal 1 op 5 of schaal 1 op 10 is uitvergroot. Het detail kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop een bepaald onderdeel van de constructie moet worden gemaakt, of over de manier waarop een bepaald materiaal moet worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld de aansluiting van een kozijn met de muur zijn. Hierdoor zie je beter hoe de uitstraling wordt en kan de bouwer zien hoe het onderdeel technisch is opgebouwd.

Detail kan ook gaan over de manier waarop bepaalde werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, of over de manier waarop bepaalde voorschriften of regels moeten worden nageleefd. In het algemeen is het detail een belangrijk onderdeel van het bouwproces, omdat het helpt om ervoor te zorgen dat het project wordt uitgevoerd volgens de afspraken en voorschriften die zijn gemaakt.

Definitief ontwerp (DO)

In de bouwwereld betekent "definitief ontwerp" het uiteindelijke ontwerp van een bouwproject dat wordt gebruikt om het project te realiseren. Het definitief ontwerp is het resultaat van het ontwerpproces, waarbij het project steeds verder wordt verfijnd en gedetailleerd totdat alle belangrijke aspecten zijn uitgewerkt.

Het definitief ontwerp bevat alle benodigde informatie om het project uit te voeren, zoals tekeningen, specificaties, berekeningen en andere details. Het definitief ontwerp wordt gebruikt als basis voor de uitvoering van het project, en kan ook worden gebruikt om de kosten van het project te bepalen. Het definitief ontwerp is een belangrijk onderdeel van het bouwproces, omdat het helpt om ervoor te zorgen dat het project wordt uitgevoerd volgens de afspraken en voorschriften die zijn gemaakt.

Elementenbegroting

De elementenbegroting is een manier om de kosten van een bouwproject te bepalen. Bij de elementenbegroting worden de kosten van de verschillende onderdelen van het bouwproject, zoals de grond, het werk, de materialen en de bouwvoorbereiding, afzonderlijk bepaald. Deze kosten worden vervolgens opgeteld om een totaalbedrag te bekomen voor het hele project. De elementenbegroting wordt vaak gebruikt als onderdeel van het tenderproces, waarbij de verschillende aanbieders van het bouwwerk concurreren op basis van de kostprijs die zij voor het project aanbieden. De betekenis van het tenderproces staat verderop deze pagina beschreven.

Fundering op staal

Een fundering op staal is een manier om de belasting van een gebouw of constructie op de grond te verdelen door middel van een strook beton die afdraagt op de grond. Deze stroken beton worden ook wel funderingsstroken genoemd. Betonnen funderingsstroken zijn lange, dunne stroken van beton die gebruikt worden als fundering voor gebouwen of andere constructies. Ze worden meestal in de grond geplaatst, waarbij ze de belasting van het gebouw of de constructie op de grond verdelen.

Betonnen funderingsstroken worden vaak gebruikt als alternatief voor traditionele funderingen, zoals betonnen funderingsplaten of heipalen. Betonnen funderingsstroken zijn ook minder duur dan andere funderingsmethoden, waardoor ze vaak een aantrekkelijk alternatief zijn.

Grootformaat dakpan

Een grootformaat dakpan is een dakpan met een groter formaat dan de standaarddakpannen die gebruikelijk zijn. Grootformaat dakpannen worden meestal gebruikt voor daken van grote gebouwen of voor daken met een complexe vorm. Ze worden gekozen omdat ze het dak beter kunnen afdekken dan standaarddakpannen, wat kan helpen om lekkages en andere problemen te voorkomen. Ook hoeven er door het grotere formaat minder dakpannen per vierkante meter te worden gelegd.

Er zijn verschillende soorten grootformaat dakpannen op de markt, die elk hun eigen specifieke kenmerken hebben. Sommige grootformaat dakpannen zijn bijvoorbeeld gemaakt van beton of klei, terwijl andere gemaakt zijn van metaal of kunststof. Het gebruik van grootformaat dakpannen kan ook een esthetisch effect hebben, omdat ze vaak in een uniek of opvallend design verkrijgbaar zijn.

Halfsteens metselverband

Bij het halfsteensverband verspringen de verticale voegen (stootvoegen) met de helft van de baksteen lengte. Het geheel bestaat vrijwel alleen maar uit lagen met strekken. Dit verband geeft een rustig beeld aan de gevel met een gering materiaalverlies en wordt gebruikt om een esthetisch aantrekkelijk effect te creëren. Een halfsteens metsel verband wordt vaak gebruikt voor de afwerking van gevels of andere zichtbare delen van woningen en gebouwen. 

Handvorm baksteen

Een handvorm baksteen is een baksteen die van oorsprong met de hand gemaakt werd, in plaats van met behulp van een machine. Handvorm bakstenen worden gemaakt door klei te mengen met water en andere grondstoffen, en vervolgens deze mengsel in een mallen te gieten. De mallen zijn vaak gemaakt van hout of metaal, en worden met de hand bediend om de bakstenen te vormen. De baksteen heeft een ruwer uiterlijk dan de "gewone" baksteen. Tegenwoordig worden handvorm bakstenen in tegenstelling met wat de naam doet vermoeden met machines gemaakt.

Handvorm bakstenen worden vaak gekozen vanwege hun unieke uiterlijk en hun aantrekkelijke, rustieke charme. Ze worden vaak gebruikt voor de afwerking van gevels of andere zichtbare delen van gebouwen, en kunnen een aanzienlijke bijdrage leveren aan de uitstraling van het gebouw. Handvorm bakstenen zijn echter vaak duurder dan machinaal gemaakte bakstenen, en het proces van het maken van handvorm bakstenen is tijdrovender en arbeidsintensiever.

Hart op hart

Hart op hart wordt gebruikt om aan te geven hoe ver elementen of bouwonderdelen van elkaar verwijderd zijn. Het hart van een element of bouwonderdeel is het middelpunt ervan. Als twee elementen of bouwonderdelen "hart op hart" zijn geplaatst, betekent dit dat hun middelpunten op dezelfde afstand van elkaar verwijderd zijn. Dit wordt vaak gebruikt om aan te geven hoe ver bijvoorbeeld balken of kolommen van elkaar verwijderd zijn in een bouwconstructie. Het hart op hart-afstand wordt vaak uitgedrukt in centimeters of millimeters.

Kanaalplaatvloer

Een vloer die van beton gemaakt is en waarbij cirkelvormige kanalen in de lengterichting van de vloer lopen (ten behoeve van gewicht en materiaalbeperking) Deze betonnen kanaalplaatvloeren worden vaak gebruikt in woningen als onderdeel van een fundering of als tussenlaag in een vloersysteem. Ze zijn stevig en duurzaam, en bieden een goede ondersteuning voor de belasting van het gebouw.

Betonnen kanaalplaatvloeren zijn ook geschikt voor gebouwen waar een hoogte-verschil moet worden opgevangen, zoals bijvoorbeeld in parkeergarages. Een betonnen kanaalplaatvloer is een stevige en duurzame vloerconstructie, en kan een goede keuze zijn voor woningen waar zwaar materieel gebruikt wordt of waar een hoge belasting op de vloer wordt verwacht.

Koof

Een koof is een constructie die wordt gebruikt om gedeeltes af te schermen of af te werken.. Het kan worden gebruikt om een opening in een muur, plafond of ander oppervlak af te dekken of af te sluiten. Een koof kan worden gemaakt van verschillende materialen, zoals hout, gipsplaat, staal of kunststof. Het wordt gebruikt om iets te verbergen wat je liever niet ziet bijvoorbeeld de afvoerleiding van de mechanische afzuiger in de keuken, de kleine open ruimte boven een kast of de ophanging van een gordijn.

Latei

Een latei is vaak een lange, dunne balk of staaf van hout, metaal of ander materiaal, die wordt gebruikt als draagconstructie in gebouwen. Lateien worden vaak gebruikt om het gewicht van een muur of andere constructie te dragen (boven kozijnen en ramen), of om een ruimte op te delen.

Er zijn verschillende soorten lateien die gebruikt kunnen worden, afhankelijk van de specifieke behoeften van het gebouw of de constructie. Zo zijn er bijvoorbeeld gewapende lateien, die gemaakt zijn van beton of andere materialen en versterkt zijn met staal. Er zijn ook houten lateien, die vaak gebruikt worden voor het dragen van lichtere belastingen. Lateien worden ook vaak gebruikt als esthetisch element in gebouwen, bijvoorbeeld als onderdeel van een plafond of een muur.

Lintvoeg

Een lintvoeg is een horizontale voeg die de zogenaamde horizontale lint vormt. De lintvoeg staat dus haaks op de stootvoeg die verticaal wordt aangebracht.  Lintvoeg = horizontaal en Stootvoeg is verticaal. 

Lintvoeg en stootvoeg

Wat is het verschil tussen een lintvoeg en een stootvoeg?

Een Lintvoeg is de horizontale voeg en de stootvoeg is de verticale voeg.

Maaiveld

Het maaiveld is de hoogte waarop de grond rondom een gebouw of andere constructie ligt. Het wordt gebruikt om de hoogte van de omringende grond te bepalen en kan bijvoorbeeld ook worden gebruikt om te bepalen hoeveel muren of hekken moeten worden gebouwd om een gebied af te schermen. Het maaiveld kan ook worden gebruikt om te bepalen hoeveel grondwerk of verharding nodig is om een gebied te bereiken, bijvoorbeeld om een oprit te maken. Samengevat is het maaiveld de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op de woning.

Natte cel

Een natte cel is een ruimte in een huis die is bestemd voor het gebruik van water, zoals een badkamer. Deze ruimte heeft vaak vochtige omstandigheden en heeft daarom extra aandacht nodig voor de ventilatie en de afvoer van water. De term "natte cel" wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar een kleine ruimte, zoals een badkamer, die niet veel ruimte heeft voor andere doeleinden dan het gebruik van water. Bouwkundig wordt met natte cel de badkamer bedoeld.

NEN

NEN is de afkorting voor Nederlands Normalisatie-instituut. Het Nederlands Normalisatie-instituut is een onafhankelijke stichting die zich bezighoudt met het opstellen, beheren en publiceren van normen en richtlijnen in Nederland. De normen en richtlijnen van NEN geven aan hoe producten, diensten en processen moeten worden uitgevoerd, gebruikt en beheerd om te voldoen aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidseisen. NEN werkt nauw samen met andere nationale en internationale normeringsorganisaties om te zorgen dat de normen en richtlijnen die zij opstellen, aansluiten bij de internationale standaarden. NEN is de nationale normeringsorganisatie van Nederland en is aangesloten bij het Internationale Normalisatie-instituut (ISO).

Rollaag

Een stenen rollaag is een laag van bakstenen die vaak worden gebruikt als afscherming of bescherming van een constructie. De bakstenen worden vaak een rij naast elkaar gelegd. De stenen rollaag kan worden gebruikt om de constructie te beschermen tegen het weer, of om de constructie te verstevigen. Meestal wordt de stenen rollaag gebruikt als decoratie of als onderdeel van een mooier aangezicht en betere uitstraling van de gevel. Ook wordt de rollaag vaak gebruikt ter afscheiding van twee verschillende kleuren bakstenen.

Sonderen

Bij grondonderzoek wordt sonderen gebruikt om informatie te verzamelen over de samenstelling en de eigenschappen van de grond op een bepaalde locatie. Sonderen wordt gedaan door middel van het gebruik van speciale apparatuur, zoals sonderingstuigen of boormachines, om diep in de grond te boren en monsters te nemen van de grond. De resultaten van het sonderen kunnen worden gebruikt om te bepalen hoe geschikt de grond is voor bepaalde bouwprojecten of om informatie te verzamelen over de ondergrond voor bijvoorbeeld verkeersprojecten of andere infrastructuurprojecten. Sonderen is een belangrijk onderdeel van grondonderzoek omdat het kan helpen om problemen te identificeren en oplossingen te vinden voor eventuele belemmeringen voor de bouw of het gebruik van een bepaalde locatie. Samengevat is sonderen een grondonderzoek waarbij de draagkracht van de grond wordt bepaald.

Spouwmuur

Een spouwmuur is een soort muur waarbij de binnen- en buitenmuren van een gebouw gescheiden worden door een tussenruimte, de spouw. De spouwmuur wordt gebruikt om de thermische isolatie van een gebouw te verbeteren. De spouw wordt vaak opgevuld met isolatiemateriaal, zoals glaswol of pur, om de warmte binnen het gebouw te houden in de winter en de warmte buiten het gebouw te houden in de zomer. Spouwmuren zijn ook effectief in het verminderen van geluidsoverlast van buitenaf. Spouwmuren zijn een populaire muurconstructie in Nederland en worden vaak toegepast in nieuwbouwwoningen. 

Stichtingskosten

Stichtingskosten zijn de kosten die gemaakt worden om een gebouw te stichten (bouwen). Dit omvat kosten voor het bouwen zelf maar ook het voorbereiden van de bouwplaats, zoals het aanleggen van nutsvoorzieningen en het verwijderen van obstakels. Het omvat ook de kosten voor het opstellen van bouwplannen en het verkrijgen van vergunningen zoals de legeskosten, kosten van de architect en andere bijkomende kosten.

Stompe deur

Een stompe deur is een deur die geheel in het kozijn valt en wordt afgehangen aan scharnieren. Vandaar dat buitendeuren tegenwoordig vrijwel altijd stomp zijn. Een opdekdeur valt gedeeltelijk op het kozijn (opdekrand) en wordt afgehangen met speciale paumelles.

Wat is het verschil tussen een stompe deur en een opdekdeur?

Een stompe deur valt in het kozijn, en een opdekdeur valt gedeeltelijk op het kozijn.

Trasraam

Een trasraam is de onderste rand stenen die veelal een afwijkende kleur heeft (meestal donkerder) dan de stenen die erboven worden toegepast. Van oudsher waren dit stenen die harder gebakken waren en daardoor donkerder waren geworden waardoor ze minder of geen optrekkend vocht doorlieten. 

Vergunningsvrij bouwen

De mogelijkheid om op een perceel, onder de voorwaarde die de landelijke overheid stelt, een bouwwerk op te richten zonder daar verder een (bouw)vergunning voor aan te vragen. Het kan dus zijn dat een perceel meer bebouwingsmogelijkheden biedt dan het bestemmingsplan omschrijft. Denk eraan dat sommige bouwwerken een meldingsplicht vereisen. 

Wildverband metselwerk

Wildverband metselwerk is een specifieke manier van metselen waarbij de metselstenen op een bepaalde manier zijn gelegd, zodat er een visueel aantrekkelijk patroon ontstaat. Het wildverband ontstaat doordat de stenen op een willekeurige manier worden gelegd, zonder dat er rekening wordt gehouden met de voegen. Dit leidt tot een onregelmatig patroon van voegen en stenen, wat een visueel interessant effect geeft. Wildverband metselwerk wordt vaak gebruikt als decoratief element in bouwprojecten en kan worden gebruikt om een gebouw een unieke uitstraling te geven. Om de willekeurigheid te garanderen zijn hier wel regels aan verbonden.