Taxateur en taxatierapport

Taxateur en taxatierapport

" De taxateur is belangrijker dan je zou verwachten!"

Taxateur

De erkende taxateur!

De taxateur wordt vaak ingeschakeld wanneer een huis is gekocht en de bank een (gevalideerd) taxatierapport eist. Een verplicht nummer zou je zeggen maar een taxateur is een enorm belangrijke schakel in bijvoorbeeld het aankoopproces.

Ook bij het oversluiten van een hypotheek, verbouwing, overlijden of scheiding komt vaak de erkende taxateur in beeld om een onafhankelijk oordeel over de waarde te geven. De taxateur maakt een afspraak, doet onderzoek en neemt de woning op. Daarna volgt het vervolgonderzoek en wordt het taxatierapport uitgewerkt. 

Belangrijker dan menigeen verwacht!

Een onafhankelijk waardeoordeel waar verschillende partijen een beslissing op nemen. Zo'n taxatierapport moet dan ook aan de strengste eisen voldoen waarbij gevalideerde taxatierapporten door het NWWI worden gevalideerd.

Hieronder zijn de meest voorkomende vragen over de taxateur en het taxatierapport opgenomen. Doe daar je voordeel mee!

Zekerheid over de waarde van de woning die u koopt!

Vind hier alle informatie over de taxateur en het taxatierapport.

Meest gestelde vragen taxateur en het taxatierapport.

Waarvoor een taxatie of waardebepaling nodig?

Een taxatierapport is vaak nodig voor het oversluiten van een hypotheek, het kopen of verbouwen van een huis waarbij een hypotheek nodig is. Een waardebepaling is vaak gewenst als een woningbezitter over wil gaan tot het verkopen van de woning. Aan een taxatie zijn kosten verbonden en aan een waardebepaling door de makelaar vaak niet. Er kunnen ook andere redenen zijn voor een taxatie of waardebepaling.

Welk doel heeft een taxatie?

In veel gevallen eist de geldverstrekker of bank een taxatierapport bij de koop of het oversluiten van een hypotheek. De bank wil enige zekerheid over de waarde van de woning voordat er definitief een hypotheek wordt verleend.

Wat is een desktop taxatie?

Een desktop- of bureautaxatie is een taxatie waarbij de taxateur de waarde controleert zonder zelf de woning te hebben gezien. Aan deze taxatie zijn strenge voorwaarden verbonden. Vraag je hypotheekadviseur of jouw woning en persoonlijke situatie hiervoor in aanmerking komen. Hierbij spelen de marktwaarde van de woning en de hoogte van de hypotheek namelijk een sleutelrol.

Wat is het verschil tussen een taxatie en een waardebepaling?

Een taxatie is een onderbouwde schatting van de waarde van een bezit, zoals in dit geval een huis. De taxatie wordt gedaan door een gekwalificeerde en erkende taxateur die onafhankelijk is. Taxaties zijn vaak nodig bij het kopen of verbouwen van een huis. Ook voor het oversluiten van een hypotheek kan een taxatierapport nodig zijn. Bij verkoop schakelt de koper of diens hypotheekadviseur een taxateur in die een erkend taxatierapport uitbrengt. Zo’n taxatierapport is vaak de eis van de bank en/of hypotheekverstrekker. Op basis van de bevindingen van de taxateur wordt er wel of geen hypotheek verleend.

Een waardebepaling is een inschatting van de waarde van iets, maar deze kan in principe worden gedaan door iedereen, zoals een verkoper of een verzekeringsagent. In het geval van vastgoed zal een makelaar een inschatting van de waarde doen. Hierbij hoort ook vaak de advies vraagprijs met de verwachte opbrengst. Makelaars bieden zo’n waardebepaling vaak gratis aan om zo opdrachten binnen te halen. Verkopers nodigen vaak meerdere makelaars uit om hun werkwijze en verwachte opbrengst en ook de kosten te kunnen vergelijken.

Het verschil tussen de twee is dat een taxatie wordt gedaan door een onafhankelijke, gekwalificeerde professional en is vaak vereist voor juridische of financiële doeleinden. Een waardebepaling is vaak informeel en wordt bij vastgoed door een makelaar gedaan om een idee te krijgen van de waarde van iets.

Wat is een taxateur?

Een taxateur van een woning is een professionele expert die gekwalificeerd is om de waarde van een woning te schatten en vast te leggen in een - al dan niet - gevalideerd taxatierapport. Dit gebeurt vaak bij koop, verkoop, hypotheek of verzekering van een woning. Taxateurs van woningen zijn gecertificeerd door een professionele organisatie, zoals NRVT in Nederland. Zij beschikken over de juiste opleiding, ervaring en kennis om de waarde van een woning te bepalen op basis van verschillende factoren, zoals de grootte, de locatie, de staat van onderhoud en de marktomstandigheden. De taxatie is vaak vereist voor juridische of financiële doeleinden, zoals bij een koop/verkoop van een woning of een hypotheekaanvraag. Deze erkende taxateurs kunnen ook een gevalideerd NWWI-rapport uitbrengen.

Wat doet een taxateur?

Een taxateur neemt de woning op en brengt in de vorm van een taxatierapport een verslag uit over de toestand en waarde van een woning of appartement. Hiervoor komt de taxateur langs en bekijkt de woning op verschillende punten. De taxateur meet de woning op en maakt verschillende foto’s. De bevindingen worden vastgelegd waarna de taxateur achteraf het taxatierapport uitwerk in de desbetreffende software. De taxateur dient de waarde in het taxatierapport te onderbouwen met referentiepanden. Dit zijn vergelijkbare woningen die recent zijn verkocht. Naast de oppervlaktes en verkoopprijzen zijn er nog veel meer zaken die van invloed zijn op de marktwaarde. Deze gegevens vindt u terug in het taxatierapport.

Moet ik de woning opruimen voordat de taxateur komt?

Het is belangrijk dat de taxateur toegang heeft tot alle ruimtes, dus ook de meterkast, de zolder en het luik van de kruipruimte indien aanwezig. In de praktijk komt het regelmatig voor dat er ruimtes worden belemmerd door spullen die ervoor staan. Zorg er dus voor dat de taxateur overal bij kan.

Wat betekent NRVT?

NRVT betekent Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en is een stichting die vastgoedtaxateurs registreert op persoonlijke titel en zich richt op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs, onder andere door middel van inschrijving in één centraal register. Geregistreerde taxateurs voeren de titel Register-Taxateur. Zij zijn vindbaar via de zoekfunctie van het Register. NRVT zorgt voor uniformiteit via regelgeving en door eenduidige eisen te stellen aan toelating en educatie. Register-Taxateurs conformeren zich aan de regelgeving van NRVT en besluitvorming binnen NRVT. Zij zijn daarop aanspreekbaar via tuchtrecht.

Wat is een gevalideerd (NWWI) taxatierapport?

In veel gevallen eist de bank of geldverstrekker een gevalideerd taxatierapport. Dit is een taxatierapport dat door de taxateur wordt uitgebracht en ter controle aan NWWI wordt aangeboden. Nadat het taxatierapport is gecontroleerd en akkoord bevonden ontvangt de taxateur een code om het rapport te ondertekenen. Deze controle heet validatie. Het NWWI controleert dus het taxatierapport van de taxateur die pas een digitale handtekening kan zetten nadat het taxatierapport aan alle eisen voldoet.

Wat betekent NWWI?

NWWI betekent Nederlands Woning Waarde Instituut. Dit instituut keurt (valideert) de taxatierapporten (woningen) van de aangesloten taxateurs. Met de komst van NWWI is er een controlesysteem ingebouwd waarbij het instituut erop toeziet dat elke taxatie uniform, en volgens duidelijke richtlijnen wordt opgesteld. De bevindingen worden door de taxateur in een gevalideerd NWWI-taxatierapport vastgelegd. Na het opstellen van het taxatierapport wordt deze via de juiste software ingediend bij het NWWI. Als het taxatierapport voldoet aan alle gestelde eisen volgt er een akkoord in de vorm van een code om het rapport digitaal te ondertekenen. Zijn er nog zaken die aangepast dienen te worden volgen er verbetervoorstellen. Over het algemeen worden de meeste taxatierapporten digitaal verstrekt.

Kort samengevat: Het NWWI is een validatie-instituut erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG). De validatienormen zijn opgesteld door het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

Wat controleert een taxateur? NWWI?

De taxateur kijkt naar verschillende aspecten en onderdelen van het huis. Hierbij worden alle kenmerken verzameld die meewegen voor de eindconclusie. De meest gangbare aspecten zijn: De ligging en woonoppervlakte van de woning maar ook woonoppervlak, bouwjaar, soort woning, staat/onderhoud, functionele indeling, verplichtingen en rechten, energielabel, belendingen, bodeminformatie, marktsituatie en bestemmingsplan. De taxateur controleert diverse zaken ter plaatse maar ook via digitale systemen waarbij bijvoorbeeld informatie over risicogebieden met betrekking tot de fundering wordt bekeken. Daarnaast heeft de taxateur toegang tot referentiedata en het kadaster.

In het huidige taxatierapport heeft de bouwkundige staat een groter deel ingenomen om de opdrachtgever beter te kunnen informeren over de staat van onderhoud. Dit betreft een indicatie maar is geen bouwkundige keuring. Op de vraag: Waar kijken ze naar bij een taxatie is het antwoord: Alle aspecten die belangrijk zijn voor de onderbouwing van de marktwaarde.

Is een taxateur hetzelfde als een makelaar?

Ja en nee, in veel gevallen is een taxateur ook makelaar maar je ziet hier steeds vaker een splitsing in. Als een taxateur ook makelaar is zal per opdracht bekeken worden wat zijn of haar rol is. De taxateur heeft de opdracht de woning te taxeren volgens de gestelde richtlijnen en zal deze werkzaamheden dan ook als een professional uitvoeren en hier een rapport voor uitbrengen. Een makelaar die een waardebepaling uitvoert doet dit om de klant een indicatie van de waarde te geven die bijvoorbeeld benodigd is bij verkoop. De makelaar biedt deze in de meeste gevallen aan om zo de opdracht binnen te halen. In beide situaties is het doel verschillend.

Wat kost het om een huis te taxeren?

De kosten zijn per regio en zelfs per plaats of taxateur verschillend. De normen zijn de laatste jaren verder aangescherpt waardoor de werkzaamheden per taxatie zijn toegenomen. Dit resulteert uiteraard ook tot hogere kosten die worden doorberekend aan de opdrachtgever. Vraag de taxateur welke kosten er voor het uitbrengen van een (gevalideerd) taxatierapport worden berekend voordat u de opdracht verstrekt. De kosten zijn tegenwoordig verplicht opgenomen in de opdrachtvoorwaarden die de opdrachtgever (digitaal) moet tekenen voor de aanvang van de taxatie.

Wie betaalt de taxateur?

Tenzij anders is afgesproken betaalt de opdrachtgever de taxateur. Dit kan bijvoorbeeld een koper zijn die een taxatierapport nodig heeft om de financiering rond te krijgen. Het kan ook een verkoper zijn die een hypotheek nodig heeft voor verbouwing of oversluiting.

Hoeveel mag een taxatie afwijken?

Een taxateur heeft enige marge voor het afwijken van de waarde maar zal altijd proberen de marktwaarde vast te stellen. Dat is ook de taak van de taxateur. Hierover zijn meerdere discussies gevoerd want wanneer er sprake is van afwijking, moet er ook een vast gegeven zijn waarvan je af kan wijken. Een vast gegeven is er niet, wel zijn er vergelijkbare recent verkochte transacties die je als vast gegeven kan zien. Maar ook hierbij zijn de verschillen onderling soms groot. Besef dat een taxatie subjectie is maar dat de taxateur altijd naar eer en wetenschap een taxatierapport uit zal brengen.

Hoe snel huis laten taxeren?

Over het algemeen kan een taxateur redelijk snel een huis taxeren en het taxatierapport uitbrengen. Denk hierbij aan “binnen een paar dagen” of een week. Vanwege drukte of vakantieperiodes kan het wat langer duren. Als de snelheid van belang is geef dit dan aan bij het verstrekken van de opdracht of plannen van de afspraak.

Wat zijn opdrachtvoorwaarden?

De opdrachtvoorwaarden zijn de voorwaarden waaronder de opdrachtgever een opdracht aan de taxateur verstrekt. De taxateur ontvangt een opdracht en zal deze wel of niet accepteren. Na acceptatie ontvangt de opdrachtgever in de meeste gevallen de opdrachtvoorwaarden digitaal om te ondertekenen. Controleer de opdrachtvoorwaarden goed voordat u ze ondertekent. Hierin staan onder andere ook de kosten die de taxateur berekent. Ook de voorwaarden van het later afzien van de taxatie staan in dit document vermeld.

Waarom moet ik de opdrachtvoorwaarden tekenen?

U geeft een opdracht en de taxateur accepteert deze. Deze opdracht moet verplicht worden vastgelegd in een overeenkomst die wordt getekend. Zo weten partijen onder welke voorwaarden de opdracht is verstrekt en de taxatie wordt uitgevoerd. Het tekenen van de opdrachtvoorwaarden gebeurt in de meeste gevallen digitaal.

Waarom komt een taxateur?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een taxateur in te schakelen. Denk hierbij aan het kopen of verbouwen/verbeteren van de woning. Ook voor het oversluiten van de hypotheek is vaak een taxatierapport verreist. Over het algemeen zou je kunnen stellen dat wanneer er sprake is van een hypotheek, de bank in veel gevallen een taxatierapport eist.

Kun je een taxateur beïnvloeden?

Sommige mensen proberen een taxateur te beïnvloeden maar deze behoort integer en geheel onafhankelijk de woning te taxeren. Bij scheidingsgevallen komt dit weleens voor waarbij er tegenstrijdige belangen zijn ontstaan. Ook bij de aankoop van een woning wil de koper nog weleens een poging doen om de taxateur te beïnvloeden. Een goede taxateur is niet te beïnvloeden en zal het taxatierapport naar eer en geweten uitbrengen.

Waarom is een taxatie zo duur?

Een taxateur is een professional met een gedegen opleiding en jaarlijkse bijscholing. Kwaliteit kost nou eenmaal geld. Daarnaast blijft het niet alleen bij de opname van de woning maar is er veel onderzoekswerk te doen voordat de taxatie kan worden uitgewerkt. De opname van de woning is meestal maar maximaal een uur werk maar de meeste werkuren worden pas daarna gemaakt. Ook de aansluitingen, registraties inclusief opleiding en bijscholen zijn kosten die de taxateur moet maken op te kunnen taxeren. Logischerwijs moeten deze (op termijn) worden terugverdiend.

Kun je gratis je huis laten taxeren?

Een gratis taxatie valt meer onder de werkzaamheden van een makelaar en wordt geen taxatie genoemd maar een (gratis) waardebepaling. Een taxatierapport wordt uitgebracht door een erkende taxateur waarna partijen daar beslissingen op nemen. Denk hierbij aan de hoogte van de te verstrekken hypotheek door een bank. Hiervoor berekent de taxateur kosten die zijn vastgelegd in de opdrachtvoorwaarden.

Wat als de taxatie lager is dan de koopsom?

Wanneer de taxatie lager is dan de koopsom betekent dat bij koop het verschil tussen taxatiewaarde en koopsom, door de koper uit eigen middelen moet worden voldaan. Raadpleeg hiervoor je hypotheekadviseur want bij het direct verduurzamen van de woning gelden er afwijkende normen.

Is de vraagprijs de taxatiewaarde?

De vraagprijs en taxatiewaarde zijn twee verschillende zaken. De vraagprijs kan door de verkoper in overleg met de verkoopmakelaar worden bepaald. De taxatiewaarde is de waarde die de taxateur na gedegen onderzoek vermeld in het (gevalideerde) taxatierapport.

Kun je een huis hoger laten taxeren?

Het antwoord hierop is nee. De taxateur is een professional die zich niet laat leiden door voorkeuren van anderen. Dat betreft ook de waarde.

Waarom huis taxeren bij verkoop?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een huis voor verkoop te laten taxeren. Zo kan er onzekerheid over de waarde bestaan, of zijn de erfgenamen het niet eens over de waarde van het huis dat ze in bezit hebben gekregen. Ook in scheidingsgevallen kan er worden gekozen om een huis te laten taxeren.

Kan je een huis kopen onder de taxatiewaarde?

In Nederland is er een vrij handelsverkeer en bepalen de onderhandelingen het eindresultaat. Het antwoord hierop kan dus zowel ja, als nee zijn. Dit is afhankelijk per situatie. Als er veel interesse is in een woning zal dat de prijs opstuwen. Wanneer er weinig interesse is in de woning zou dit een goede indicatie kunnen zijn voor scherpe onderhandelingen. De lokale aankoopmakelaar kan u hier goed over informeren.

Wat als de vraagprijs te hoog is?

De waarde die de taxateur bepaalt heeft niets te maken met de vraagprijs. In Nederland is elke koper in overleg met de makelaar vrij om zelf de vraagprijs te bepalen. Daarnaast is elke bieder vrij om een bod naar eigen inzicht neer te leggen en over de vraagprijs te onderhandelen. Dit heeft geen invloed op de taxatiewaarde. Wanneer de koopsom hoger is dan de taxatiewaarde zal de koper het verschil hiertussen uit eigen middelen moeten betalen.

Hoe kom je achter de waarde van een huis?

Er zijn verschillende manieren om achter de waarde van een huis te komen. Meestal begint de zoektocht op internet waar al veel data beschikbaar is. Ook kan een makelaar een (gratis) waardebepaling uitvoeren. De taxateur kan ook een taxatierapport uitbrengen.

Wie controleert een taxateur?

De taxateur wordt gecontroleerd door het NRVT die de kwaliteit van de aangesloten taxateurs waarborgt op kwaliteit en vakbekwaamheid. Daarnaast controleert het NWWI de gevalideerde taxatierapporten die de taxateur gereedmeld. Ook is er een geschillencommissie waar u terecht kunt.

Hoe weet ik of de taxateur erkend is?

Erkende taxateurs staan ingeschreven bij het NRVT. NRVT betekent Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en is een stichting die vastgoedtaxateurs registreert op persoonlijke titel en zich richt op het borgen van de vakbekwaamheid van deze taxateurs. De taxateurs staan ingeschreven in het register wat door iedereen geraadpleegd kan worden.

Is een taxateur onafhankelijk?

Een taxateur is volledig onafhankelijk en zal de taxatie naar eer en geweten verrichten. Een taxateur laat zich dan ook niet beïnvloeden.

Taxatierapport

Dit is het rapport dat door de taxateur wordt uitgebracht waarin alle aspecten en bevindingen worden vermeld. Het vernieuwde taxatierapport is voor iedereen goed leesbaar en te begrijpen. Mocht u desondanks zaken niet begrijpen kun u de taxateur raadplegen om het een en ander toe te lichten.

Misschien ook interessant?

Energielabel

ENERGIELABEL

Alles over het verplichte energielabel.
Bouwkundige keuring huis

WONING KEUREN

De bouwkundige keuring onder de loep.
Hypotheken - Hypotheekadviseur

HYPOTHEKEN

Waarom niet elke hypotheek voor jou geschikt is.
Connect met ons op Social Media